Etický kodex společnosti

Etický kodex společnosti vychází z Etických pravidel USF (Unie společností finančních zprostředkovatelů a poradců) a dále z platných právních norem a ustanovení, týkajících se předmětu činnosti společnosti, a z nepsaných zásad a zvyklostí poctivého podnikání a čestné konkurence. Vytváří v obecné rovině etické principy pro chování spolupracovníků společnosti, cílem je celková kultivace prostředí trhu finančních služeb pro všechny zúčastněné.

Zásady chování ve vztazích ke klientům

Zájmy klienta jsou na 1. místě, a proto poradci i zaměstnanci společnosti dělají vše pro to, aby na českém trhu prosazovali poctivé finanční poradenství a poškození klienta považují za nejhorší přečin finančního poradce.

Aby naplnili tento cíl vždy:

 • Své doporučení vytváří zásadně na základě kvalitní analýzy a z této analýzy zjištěných potřeb.
 • Vždy upozorní klienta na rozpor mezi klientovými požadavky a jeho zjištěnými potřebami.
 • Poskytují klientům pravidelný servis.
 • Informace zjištěné u klienta vždy považují za důvěrné a dodržují zásady mlčenlivosti o všech skutečnostech týkajících se osobních údajů a finančních transakcí klienta.
 • Vyvarují se používání nepravdivých, zkreslených či pomlouvačných výroků o konkurenčních společnostech či finančních institucích.
 • Neustále se vzdělávají, aby mohli poskytovat své služby s potřebnou odbornou péčí.
 • Při poskytování informací a finančních služeb neuplatňují agresivní způsoby a nevyvíjí na klienta nátlak a vyvarují se nadměrného obtěžování klienta.
 • Jako finanční zprostředkovatelé jsou v souladu se zákonem o pojišťovacích zprostředkovatelích povinni sdělit způsob svého odměňování, budou-li o to klientem požádáni.
 • Jednají v souladu s vydanými postupy a pravidly společnosti. Jsou si vědomi, že svojí prací reprezentují a vytvářejí pověst společnosti.
 • Uplatňují zdvořilý, korektní a nestranný přístup ke všem klientům a poskytují zásadně úplné, pravdivé, nezkreslené a srozumitelné informace o finančních produktech a jejich cenách a vyvarují se klamavého popisu produktů a klamavé reklamy.

Kontrola a vymáhání dodržování Etického kodexu

Každý zaměstnanec i spolupracovník společnosti se důsledně řídí zásadami uvedenými v tomto Etickém kodexu a je povinen upozornit na jejich případné porušování, pokud se s nimi při své činnosti setká.

Klient: V případě, že porušení zásad ohlašuje klient, řídí se pokynem Informace o postupu podání stížnosti a reklamace zveřejněného na stránkách společnosti.

Spolupracovník a zaměstnanec: V případě, že se kterýkoli zaměstnanec nebo spolupracovník Společnosti dozví o porušení zásad, které vyplývají z Etického kodexu společnosti, je povinen o tom neprodleně informovat obchodního ředitele Společnosti, a to i s dalšími souvisejícími okolnostmi, pokud jsou mu známy.

Sankce za porušení Etického kodexu

O sankcích za porušení Etického kodexu v případě, že porušitelem je zaměstnanec, rozhoduje nadřízený, přičemž tento postupuje v souladu se zákoníkem práce. Sankce za porušení Etického kodexu v případě, že porušitelem je spolupracovník, navrhuje manažer stížností a schvaluje člen představenstva společnosti.

Sankce za porušení Etického kodexu mohou být:

 1. napomenutí
 2. výzva k přiměřené nápravě
 3. náhrada škody
 4. výpověď mandátní smlouvy
 5. podnět České národní bance
 6. podnět k trestnímu oznámení na Policii ČR

Závěrečná ustanovení

Tento Etický kodex byl projednán a schválen představenstvem společnosti dne 1. 1. 2014 a nabývá okamžité účinnosti. Etický kodex je zveřejněn na internetových stránkách společnosti. Každý zaměstnanec a spolupracovník je s tímto kodexem seznámen před podpisem pracovní, zprostředkovatelské či mandátní smlouvy.

Za společnost AIDO Group, a.s.

Ota Janda
Předseda představenstva